Parcourir le français


d


da ɗeetenno
da icin̰ ɗo
da rasenno zin̰
da taayenno
daa gee
daa purta
daaba
daabne
daaɓa
daaɓine
daaɓiney
daac ta tanni
daaciy
daage
daalaayine
daale
daalin̰a
daamarla
daame
daame siŋ
daaniye
daaŋaayine
daaŋe
daarin̰
daarin̰co
daarin̰ti di
daasiye
daatiko
daatkaw
daatkaw teega
daatko
daawiye
daawiye in gamin ku darrer
daayaaya
daayirre
daayum
dab dab
dabbu guraan
dabsiye
daburwa
daɓaarine
daɓapne
daɓine
daɓiriye
dada
daɗkun
dagdike1
dagdike2
dagine
dak wakin̰ɗo